БИБЛИОГРАФИЯ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БИБЛИОГРАФИЯ

I. ИЗВОРИ

НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СОФИЯ —
(ориенталски отдел)

ТИБИ, т. ХII — хасове, зимети и тимари в Никополски саджак, датиращи от средата на XV век.
ТИБИ, XXVI — списък на селищата в брой на домакинствата във вилаета Търново, облагани с данък джизие 18. IV. 1619 година.
ТИБИ, т. I (7) — Наименование на българските селища в турските документи.
II. I — 4315, Църковноисторически архив. „Известие“, т. I, С, 1981 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ — СОФИЯ
(Институт но история)

ТИБИ, т. X — Хасове, зимети и тимари във вилаета Търново.
ТИБИ, т. XXVI — Наименование на българските селища в турските документи — XV, XVI, XVII, XVIII и XIX век.
ИИИ, т. XIV — За самоуправлението на българите през Възраждането.

II. АРХИВИ

ВОЕНЕН ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ – СОФИЯ
ф-826, оп. 1, списъци на опълченците.
ДЪРЖАВЕН АРХИВ — ВАРНА
Ф-773, №1 — за Иван Панайотов Церов.
МУЗЕЙ НА ГРАДИНАРСТВОТО — ЛЯСКОВЕЦ
Ф-62, оп. 1 — протоколи на градинарското дружество „Орало“ в Церова кория.
ДЪРЖАВЕН АРХИВ — ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ф-675 — Протоколи и документи па Народно основно училище в Це ова кория, Великотърновско.
Ф-773 — протоколи на училищното настоятелство на прогимназията в Церова кория.
Фонд 338к — протоколи и документи на читалище „Развитие“ в Церова кория.
Фонд 890к — кредитна кооперация „Единство“ в Церова кория.
Фонд 578к — протоколи на църковното настоятелство на църквата „Св. Иван Предтеча“ в Церова кория.
Фонд 250к — протоколи па кооперация „Единство“.
Фонд 1002к — вестници и снимки на читалище „Развитие“ в Церова кория.
Фонд 1355, оп. 1, рд-01 — протоколи на Отечествения фронт в с. Церова кория 1944—1945 година.
Фонд 5441 — бригадирското движение.
Фонд 139 — биографични сведения за Петко Михайлов.

ПАРТИЕН АРХИВ — ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Фонд 575, оп. 1 — учредителни протоколи на партийната организация в Церова кория — 1944 г.

III. СПОМЕНИ

ДЪРЖАВЕН АРХИВ — ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ 527 — за местността Радомир.
№ 531 и № 528 — за село Чирновец.
№ 543 — предание за чорбаджи Петко.
№ 529 — за Иван Чантов.
№ 548 — народни песни.
№ 526 — за Иван Михов.
№ 541 — за Добри воевода.
№ 517, № 532, № 535 — за въстанието на капитан Никола.
№ 549 — за Пенчо Досев, участник в Кримската война.
№ 533 — за Димитър Стоянов, загинал на вр. Бузлуджа 1868 г.
№ 544, № 523 и № 536 — за идването на Васил Левски в Церова кория.
№ 521 и № 524 — за подготовката на Априлското въстание 1876 г.

ПАРТИЕН АРХИВ — ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧП № 409, оп. 1, а. е. 1—27 за дейността на партийната група в Церова кория 1930—1944 г.
№ 767 — за основаване на партийната организация 1918 г. в Церова кория.
ЧП. № 550 — за антифашистката борба в Церова кория.
№ 540 — за дейността на партийната организация в с. Пчелище.
№ 800 — за участието на Радко Тодоров в Килифаревското въстание 1923 г.

IV. ЛИТЕРАТУРА

АНДРЕЕВ, Й. колектив. Асимилитарската политика на Османските завоеватели във В. Търновски окръг, 1987 г.
Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг 1876. Сбр., С, 1978 г.
БЪЛГАРИЯ 1300, Институции и държавна традиция, т. I, С, 1981 т.
БЪЛГАРСКО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО. Т. I, песни от Средна и Северна България, С, 1943 г.
БЪЛГАРСКИ КНИГИ, т. IV, № 3575, 1878—1944 г.
ВАКАРЕЛСКИ, Хр. Етнография на България. С, 1977 г.
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИТЕ МАНАСТИРИ
ГЕНЕВ, Ив. Църковни старини С, 1934 г.
ГЕОРГИЕВ, Йорд. Два съседни манастира, периодично сп. 1907 г.
ГРЕКОВ, М. Спомени. (за Н-та Българска легия) 1868 г., С, 1971 г.
ГАНДЕВ, Хр. Априлското въстание 1876. Минагр., С, 1976 г.
ГИЧЕВ, Ц. „Труд“, В. Търново, 1881, кн. 7, с. 801.
ДЕВЕДЖИЕВ М. Кратка история на селищното развитие по българските земи. С, 1962 г.
ДРЪНДАРОВ, Г. Велчовата завера. С, 1960 г.
ДОЙЧЕВ, Л. От Петрохан до Бузлуджа. С, 1968 г.
ДИЧЕВ, СТ. Първата българска легия. С, 1960 г.
ДИКИН, М. Бесарабските българи във ВОСР. С, 1970 г.
ДИМИТРОВ, Г. Мисли и афоризми. С, 1982 г.
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, Българска възрожденска интелигенция. С, 1988 г.
ЕЛЕВСКИ СБОРНИК. 1968 г.
ИСУСОВ, М. Политически партии в България 1944—1948. С, 1978.
ИСТОРИЯ НА ГР. КИЛИФАРЕВО.
ИПИБ. Октомври и българските интернационалисти. С, 1973.
КОВАЧЕВ, М. Зографски поменик. т. I, 1796.
КУШЕВ, Дм. История на българското градинарство 1928—1938.
КОНСТАНТИНОВ, П. История на с. Пчелище. 1938.
КОНСТАНТИНОВ, Г. Васил Друмев — живот и дело. С, 1937.
КАРАКОСТОВ, Ст. Левски и спомените на съвременниците. С, 1987.
КЪРШОВСКИ, Св. Апостолите на свободата в Елена.
КОСЕВ, Кон.Панайот Хитов. С, 1963.
КАРАТОДОРОВ, проф. т. VII — превод от турски документи.
МИТЕВ, Д. и колектив. Работническото революционно движение във Великотърновски и Габровски окръг. 1891—1971. С, 1972.
МИНЕВ, Д. История на гр. Лясковец. 1943.
МИЯТЕВ, К. Поменик на Капиновския манастир. год. НМБ-3.
МАКЕДОНЧЕТО, Хр. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа — 1868.
МАКДЕРМОТ, М. Апостолът на свободата. С, 1970.
МИТРОПОЛИТ, Ст. 700 години на Капиновския манастир. сп. Светилник — 1972.
НИКОЛОВ, Б. Огнища на българщината. С, 1979.
НАЧЕВ, В. Зотик. 1974.
ОГНЕН ПЪТ. Документален сборник на революционното движение във Великотърновски окръг. 1891 — 1944, т. I.
ПАНДЕВ, К. Народната дейност на Българската екзархия. 1872—1902. сп. Исторически преглед, кн. 1, С, 1986.
ПЕТКО ПЕТКОВ. Кръстопътища на родолюбие. т. II, Елена.
ПЕТКО ПЕТКОВ. Еленската даскололивница. 1981.
ПЕТКОВ, П. Гнезда на българския дух и красота. 1987.
ЗАГОРСКА ЗОРКА. Стоян Войвода. 1967.
РАБОТНИЧЕСКИ ВЕСТНИК. От 1899 до 1907.
СТАНЕВ, Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942.
СБОРНИК „Бележити търновци“, 1985.
СБОРНИК. Сто години от Априлското въстание и Ботевата чета 1876. С, 1976.
СБОРНИК. Велико Търново през вековете. 1962.
СБОРНИК. Велико Търново 1185-1985.
СБОРНИК. Освобождението на Великотърновски окръг. 1877—1878.
СТОЯНОВ, З. Четите в България. 1966.
СТЕФАНОВ, В. Капитан Дядо Никола. 1969.
СПИСАНИЕ, Родна мисъл. Плевен 1923 г.
СТАНЕВ, Хр. Освободителните боеве край Елена 1877. Т., 1987.
СБОРНИК, Сто години от Търновската конституция. 1979.
ХАДЖИЙСКИ, Ив. Бит и древност на българския народ през турско робство. С, 1935.
ХАЙТОВ, Н. Родопски властелини. С, 1981.
ШАЛАВЕРОВА, М. По света за късче хляб. С, 1977.
ЦВЕТКОВА, Б. Народ непреклонен. 1968.
ЦВЕТКОВА, А. Турският феодален ред и българският народ. С, 1962.
ЦЕРОВ, Ив. Спомени и бележки. 1921 г.
ЦЕРОВ, Ив. Сто години на черквата и училището в с. Церова кория. 1935 г.
ЦОНЕВ, Зв. История на гр. Горна Оряховица. С, 1932 г.
ЦОНЕВ, Зв. Старини по българските земи. С, 1934 г.
ЩЕРЕВ, М. Спомени на Невяна Панова. С, 1987 г. В. „Янтра“, бр. 92/4. IV. 1937 год.
ЮБИЛЕЕН В.80 години читалище „Развитие“ в с. Церова кория. 1963 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top