БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 Хайдушките песни „Вълкана“ и „Болен Георги“ съм записала от моята баба Станка, която знаеше много пародии песни.
2 ДА — В. Търново. № 541, а.е.25. По предание от Никола Родин.
3 Панова Нв. Народни закрилници. С, 1960 г., с.72.
4 Песента за Стоян войвода е записана от Денка Иванова от с. Церов кория.
5 Панова Нв. Народни закрилници, С, 1960 г., с. 74.
6 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942, с.88.
7 ДА — В. Търново, № 520, а.е. 4. № 532, а.е. 16. № 535, а.е. 19.
8 Тулешков К. „Един чорбаджия лихварин от с. Церова кория“. Търновски общински вестник, бр.16/15-Х-1915 г.
9 Пак там. с.2.
10 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942 г., с.112. „Случаят с Филип Тотю.“
11 Плетньов Г. „Участието на населението от Търновско в националноосвободителните борби до 1862 г.“ Сборник: „Велико Търново през вековете“ 1982 г., с.181.
12 ДА — В. Търново, № 550, а.е. 34, л.1—2.
13 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942 г., с. 114.
14 Церов В. Спомени и бележки. 1921 г., с.88.
15 ДА — В. Търново, № 517, а.е. 1, л.1 № 550, а.е.34, л.1—2.
16 Греков М. Спомени, С, 1979 г., с.362.
17 ДА — В. Търново, № 549, а.е.33.
18 Греков М. Спомени. С, 1979 г., с. 363.
19 Пак там, с.25.
20 Павлова Р. „Нови сведения за Димитър Стоянов“, сп. „Векове“ бр.5/19.Х.1988 г.
21 ДА — В. Търново, № 541, а.е. 25, л. 1—3. № 534, а.е. 18, л.1. Стефан Родин ни предостави снимката на Димитър Стоянов, която беше дадена за идентифициране в МВР — Габрово, със снимката на 11 участници във Втората българска легия 1867—1868 г. Установи се, че вторият във втората редица отляво надясно има общи черти с Димитър Стоянов. Той е един от неизвестните.
22 ДА — В. Търново, № 533, а.е. 17, № 541, а.е.25.
23 История на България, С, 1960 г., с. 116—117. Четата на X. Димитър и Стефан Караджа.
24 Павлова Р. „Нови сведения за Димитър Стоянов“, сп. „Векове“, бр.5/5.Х.1988 г.
25 Пак там.
26 Стоянов З. Четите в България, С, 1966 г., с.198. Името на Димитър Стоянов е записано на паметника на вр. Бузлуджа под № 101.
27 ДА — В. Търново, № 533, а.е. 17, № 544, а.с.25.
28 Кършовски Св. Апостолите на свободата в Елена, С, 1987 г., с.56.
29 ДА — В. Търново, №541, а.е.7. Спомени от Петко Ив. Друмев.
31 Пак там, № 536, а.е.20. Спомени от Рада П. Мирчева.
32 Кършовски Св. Апостолите на свободата в Елена, С, 1987 г., с. 104.
33 ДА — В. Търново, № 521, а.е.5. Спомени от Стоян Гюзелев. № 524, а.е. 8. Спомени от Зоя П. Радкова.
34 Пак там, л.1.
35 Церов Ив. Спомени и бележки. 1921 г., с.18—20.
36 В библиотеката на Търновската митрополия се съхранява Триптих, на който е записано: „През 1874—1876 г. в с. Церова кория идваха Матей Преображенски, Иван Панов Семерджиев и Стефан Стамболов да изградят и възстановят революционния комитет.“
37 Петков П. Еленската даскалоливница. 1981 г., с.46.
38 ДА — В. Търново, № 524, а.е.8.
39 Греков М. Спомени от Невяна Панова. С, 1987 г., с.69. „През м. февруари 1876 г. в с. Церова кория идват апостолите Георги Измирлиев, Христо Македончето и Вичо Грънчаров да възстановят революционния комитет за подготовка на въстанието.“
40 ДА — В. Търново, № 524, а.е.8, № 521, а.е.5.
41 Церов Ив. Спомени и бележки. 1921 г., с.72.
42 Пак там, с.72.
43 В спомените на Рада Мирчева, когато Стефан Мирчев закупува къщата на хаджи Радко, долапите на долницата са били заковани и пълни с оръжие. Когато ги отварят, намират пушки, ятагани и саби. Синовете на Стефан Мирчев — Панайот, Петко и Йордан започнали да си играят с тях. Един от ятаганите бил пълен и куршум пронизва Панайот, който умира на път за болницата в Г. Оряховица. ДА — В. Търново, № 536, а.е.20.
44 Възпоменателен сборник. Сто години от Априлското въстание и четата на Христо Ботев. С, 1976 г., с.21.
45 ДА — В. Търново, № 524, а.е.8.
46 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с.88.
47 ДА — В. Търново, № 524, а.е.8.
48 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с.83.
49 ВИА — София, ф.826, а.е.78. Сведения за опълченците от Церова кория.
50 Станев Хр. Освободителните боеве край Елена, С, 1987 г., с.59.
51 НБ „Кирил и Методий“ — София, Библията на Михал Саваков, на която е записал спомените си като водач на освободителните войски.
52 ДА — В. Търново, ч.п. № 402, о. 1, а.е.3, л.8—11. Сведения от Димка Кузева.
53 ДА — В. Търново, № 550, а.е.34, л.2. Спомени от Стоян Хубанов.
54 Вж. надписа на паметника в Света гора — В. Търново.
55 Генчева Цв., Т. Драганова и Й. Димитров, Бележити търновци. С, 1985 г., с. 173.
56 ДА — В. Търново, № 536, а.е. 20.
57 За посрещането на княз Николай Николаевич в селото сведения дадоха: Стоян Бързаков — внук на хаджи Стоян, Данка Мирчева, Михал Паскалев. В намерената архива на хаджи Стоян се откри и визитната картичка на княз Николай Николаевич. Прилагаме снимка от нея.
58 ДА — В. Търново, № 519, а.е.3, л. 1—2. Спомени от Михал Паскалев.
59 Пак там, л.2.
60 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с.81—82. Боевете при с. Миндя.
61 ДА — В. Търново, № 520, а.е.4, л.1—2. Спомени от Иван Мирчев.
62 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с.81.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top