БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 НБ — В. Търново, Статистика от преброяване на населението 1880—1910 г.
2 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942, с. 128 „Поминък“.
3 Пак там, с. 132.
4 Николов Гр. „Когато балканджиите правят земеделие“, сп. „Родолюбие“, бр. 3/1988 г., с. 38.
5 ДА — В. Търново, № 543, а. е. 27, № 520, а. е. 4. Сведения от Атанас Цанов и Иван Мирчев.
6 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942 г., с. 131.
7 Пак там.
8 Музеят на градинарството — Лясковец, ф. 62, а. е. 1, о. 1, л. 42.
9 Николов Гр. „Когато балканджиите правят земеделие“, сп. „Родолюбие“, бр. 3/1988 г., с. 39.
10 ДА — В. Търново, ф. 578 к, оп. 1, а. е. 1 (Протокол № 1/9. II. 1903 г. на църковното настоятелство на църквата „Св. Иван Предтеча“, Ц. кория.
11 МБГ — Лясковец, ф. 62, оп. 1, а. е. 1, л. 98. Протокол № 3/ 8. II. 1927 г. състав на районния градинарски съд в с. Ц. кория.
12 Кушев Д. Основаване на национална професионална организация на градинарите в България, с. 289. История на българската градинарство, 1938 г.
13 Николов Гр. „Когато балканджиите правят земеделие“, сп. „Родолюбие, бр. 3/1988 г., с. 39.
14 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942 г. „Градинарство“, с. 131.
15 Пак там, „Занаятия“, с. 135.
16 Пак там, „Търговия“, с. 134—135.
17 ДА — В. Търново, № 547, а. е. 31, л. 1—2. Спомени от Г. Арабаджиев. НБ — В. Търново, устав на кооперация „Съгласие“ от 1919 г. в Церова кория.
18 ДА — В. Търново, ф. 890 к, № 1, История на кредитната кооперация „Единство“ в Церова кория.
19 НЧ „Развитие“ в Церова кория, ОП № 5, архивата на хаджи Стоян. Той е бил най-изтъкнатата личност през XIX в. в Церова кория. За неговия живот и обществена дейност пишат Иван Церов и Никола Станев. Много спомени и предания се разказват от населението, но най-богат и достоверен извор за неговата дейност дава архивата му, наскоро открита в Церова кория.
20 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942 г., с. 24—25 и 134. „Връзка и родство между Търново и котловината“.
21 ДА — В. Търново, № 539, а. е. 23. Спомени от Стоян Бързаков — внук на хаджи Стояна.
22 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с. 88.
23 Пак там, с. 88.
24 НЧ „Развитие“ — Церова кория оп № 1 (превод от турски документ) — разрешително „Хаджи Стоян хаджи Панов от с. Къдиев чифлик (Церова кория) да носи чифте пищови, пушка и нож“.
25 ДА — В. Търново, № 536, а. е. 20. Спомени от Рада Мирчева.
26 НЧ „Развитие“ — Церова кория, оп. № 5, „Управителният съвет Велико Търново, № 1/10 август 1877 г.“ Г-на хаджи Стояна хаджи Панов: „Понеже градският съвет е оставил надзирането на петях капиновски мелници върху вас, още от 6 юлия, то управителният съвет оставя и занапред надзирателството на тези воденици върху вас, докато се свърши наддаването за тях и се продадат на този, който най-много наддаде. Председателя (и) В. Бернин“.
27 Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с. 91.
28 Пак там, с. 88—89.
29 Сборник „Сто години от създаването на Търновската конституция“ С, 1986 г., с. 12—18.
30 НЧ „Развитие“ — Церова кория, оп. № 5, Пълномощно за избирането на хаджи Стоян за депутат във Великото народно събрание.
31 Когато през 1881 г. Петко Гурбанов и хаджи Минчо Цачев предлагат на хаджи Стоян да гласува за промени в Търновската конституция, той отвръща: Тази конституция носи и моя подпис. Взирал съм се от сърце във всичко, когато се работеше, и съм дигал за туй ръка. Да дигам сега същата ръка пък за заравянето и туй не мога никога стори. Ако се наемете вие, опитайте се“. Церов Ив. Спомени и бележки, 1921 г., с. 88.
32 НЧ “Развитие” — Церова кория, оп. № 5, квитанция от „Европейская гостилница“ Санкт Петербург. За престоя му от 25 юли до 6 август 1879 г. и програмата за концерта на 10 август 1879 г.
33 Пак там, с. 20. Завещанието на хаджи Стоял, в което разпределя цялото си богатство между наследниците; само пръстена, подарен му от Александър II, оставя за себе си.
34 ПА — В. Търново, ч. п. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 5. Сведения от Пенка Д. Боянова.
35 ДА — В. Търново, № 533, а. е. 17. Сведения от Станю Лешников.
36 Станев Н. История на Търновската предбалканска котловина. 1942г., с. 135—140.
37 Тодоров Г. „Обществено-политическата дейност на Марин Дринов след освобождението от турско робство“. Сборник, издаден в чест на М. Дринов. С, 1960 г., с. 51—73.
38 Ибришимова П. „Образованието — задължително, безплатно.“ Сборник, Търновските законодатели, С, с. 111—116.
39 Пак там, с. 111.
40 Церов Ив. Стогодишнината на черквата и училището в с. Церова кория. 1945 г. „Церовокорийското училище“, с. 16—17.
41 Радева М. Културната политика на българската държава 1885—1898 г., С, 1982, с. 25—43.
42 Церов Ив. Стогодишнината на черквата и училището в с. Церова кория, 1935 г., с. 28—29.
43 Славчев Ст. Двеста години учебно дело в с. Церова кория, 1984 г., ПА — В. Търново, ч.п. № 409, оп. 1, а. е. 6, л. 7.
44 ПА — В. Търново, оп. 1, № 30, Калинка Савова „Стефан Савов — учител, комунист“.
45 ПА — В. Търново, № 767, Спомени от Радко Тодоров за Стефан Савов.
46 ДА — В. Търново, ф. 675 к, оп. 1, а. е. 6, л. 4. Летописна книга на Народно основно училище к с. Церова кория.
47 Пак там, ф.675 к, оп. 1, а. е. 1, л. 22.
48 Пак там, ф. 675 к, оп. 1, а. е. 6, л. 8.
49 ДА — В. Търново, ф. 338 к, оп. 1, а. е. № 1, л. 1.
50 Пак там, ф. 675 к, оп. 1, а. е. № 4, л. 1.
51 Пак там, ф. 338 к, оп. 1, а. е. № 2, л. 6.
52 Пак там, ф. 1002, оп. 1, а. е. 12, л. 1—2. Юбилеен вестник — 80 год. читалище „Развитие“ в с. Церова кория, бр. единствен (8. IX. 1963 г.).
53 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7. Из историята на театралната дейност от М. Кънчев.
54 Пак там, л. 4.
55 ДА — В. Търново, ф. 1000 к, оп. 1, а. е. 4, л. 10. Спомени от Георги Арабаджиев.
56 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 6, л. 18. Из театралната дейност.
57 Пак там, л. 19.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top