БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 История на БКП, С, 1979 г. „Начало на социалистическата пропаганда и социалистическото движение в България“, с. 38.
2 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. №4, л. 10.
3 ПА — В. Търново, чп. №409, оп. 1, а. е. 6, л. 22. Спомени от Росица Минкова.
4 Пак там, чп. 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7, Материали за историята на партията в с. Церова кория. Ст. Бързаков.
5 ДА — В. Търново, ф. 338 к, оп. 1, а. е. 2, л. 1. Протокол №1/11.VI. 1895 г. на читалище „Развитие“.
6 Каназирев Н. „Страници за антифашистката борба в Церова кория“ ПА — В. Търново, чп. №409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
7 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. 5, л. 3.
8 Пак там, №550, а. е. 34, л. 1—2. Спомени от Стоян Хубанов.
9 Пак там, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. 4, л. 10. Спомени от Георги Арабаджиев.
10 ПА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. 3. Биография на Стефан Савов.
11 Пак там, чп. №409, оп. 1, а. е. 6, л. 18—21.
12 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. №4, л. 23. Сенка Савова за Стефан Савов.
13 Пак там, ф. 338 к, оп. 1, а. е. 2, .1.3.
14 Пак там, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. №5, л. 3.
15 Пак там, ф. 338 к, оп. 1, а. е. 2, .т.9.
16 Каназирев Н. Страници за антифашистката борба в Церова кория. ПА — В. Търново, чп. №409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
17 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. №7, л. 2. Писмо до редакцията на сп. „Ново време“ от Стефан Савов.
18 Пак там, л. 3, Писмо до редакция га на в. „Работнически вестник“ от Стефан Савов.
19 ПА — В. Търново, №767, Спомени от Радко Тодоров — ученик на Стефан Савов.
20 Пак там, №752. Спомени от Сенка Савова за Стефан Савов.
21 Пак там, чп. №409, оп. 1, а. е. 6, л. 23—24.
22 ДА — В. Търново, №539, а. е. 23. Спомени от Стоян Гюзелев.
23 Пак там, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. 12, л. 1. Юбилеен в. „80 години читалище „Развитие“ в с. Церова кория“, бр. единствен /8. IX. 1963 г., Иван Ст. Пенчев.
24 Пак там, №530, а. е. 14, л. 1. Спомени от Пенка Ст. Пенчева.
25 Пак там, ф. 675, оп. 1, а. е. 8, л. 9.
26 Пак там, л. 13.
27 ПА — В. Търново, чп. №409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7, пак там, а. е. 6, л. 11—17, Доклад „80 години читалище „Развитие“ — Ст. Бързаков, 1963 г.
28 Пак там, чп. №409, оп. 1, а. е. 3, л. 8 — 11. Спомени от Димка Кузева.
29 Учителският бележник на Стефан Савов е в личния архив на сина му Атанас Савов. На бележника е записано 31. I. 1907 г., с. Церова кория. (ДА — В. Търново, ф. 338 к, оп. 1, а. е. 2, л. 52.)
30 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. 5, л. 3х.
31 ЦПА — София, ф. 8, оп. 1, а. е. 137. Савов член и секретар на УКО в Търново, подразделение па БКП.
32 ДА — В. Търново, ф. 1002 к, оп. 1, а. е. №12, л. 1.
33 Пак там, ф. 338 к, оп. 1, а. е. 2, л. 13.
34 Пак там.
35 Пак там, л. 18 — Писмо на Стефан Савов до Иларион Неврокопски.
36 Благоев Д. Съчинения, т. 14, с. 270.
37 История на БКП, С, 1978 г., с. 118. „Разширяване и засилване влиянието на БРСДП (т. с.) сред работниците“.
38 ПА — В. Търново, чи. №409, оп. 1, а. е. 1, л.1. Костадин В. Кокошков е член на БРСДП (т. с.) от 1913 г. и касиер на партийната група, а по-късно през 1918 г. — на партийната организация. Той живя до дълбока старост. През целия си живот е бил верен и последователен деец на партията. Почина през 1987 г.
39 В „Нова Светлина“, бр. 40/5. IV. 1988 г. София.
40 ДА — В. Търново, №485, л. 82.
41 ПА — В. Търново, №767, Спомени от Радко Тодоров — основател на партийната организация в с. Церова кория.
42 Пак там, чп, №409, оп. 1, а. е. 1, л. 15—17. Спомени от Радко Тодоров за Добри поп Христов.
43 Пак там, №767.
44 Пак там, чп, №409, оп. 1, а. е. 1, л. 1.
45 Пак там, чп, №409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7. Стоян Бързаков в „Материали за историята на партията в Церова кория сочи 1915 за година, през която Радко Тодоров изгражда партийната организация в селото. Така е записано и в летописната книга па ППО. Радко Тодоров в своите ръкописи споменава 1913—1914 г., но не пише, че тогава е изградена партийната организация, а пише, че са проведени десет срещи-събития за вербуване на партийни членове и тогава е изградена партийна организация от 18 чл. В другите си спомени пише, че е изградена през 1918. Коста В. Кокошков дава сведение, че оформянето на партийната група на БРСДП (т. с.) е станало през 1913 г., а партийната организация е изградена след войните — 1918г.
46 Пак там, л. 5
47 Виж: Паметника на загиналите във войните 1912—1918 г. в двора на общината в Церова кория.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top