БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7. Стоян Бързаков — „Материали за историята на партията в Церова кория“.
2 ПА — В. Търново, чп, № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 3—4. Петър Бакличаров.
3 ДА — В. Търново № 538, а. е. 22, л. 1. Спомени от Дана П. Дашкова.
4 Пак там, № 550, а. е. 34, л. 1—2. Сведения от Стоян Хубанов.
5 ПА — В. Търново, № 767, № 800, чп. № 409, оп.1, а. е. 1, л. 15—17 (чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 1). Спомени от Радко Тодоров и Костадин В. Кокошков за основаването на партийната организация 1918 г.
6 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 15.
7 Пак там, л. 16.
8 Пак там, л. 17.
9 Каназирев Н., „Страници за антифашистката борба в с. Церова кория, Па – В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
10 Бързаков Ст., „Материали за историята на партията в с. Церова кория, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
11 В. „Земеделско знаме, бр. 33 от 9. IV. 1911 г. — Загорски П., „Изграждане на БЗНС в Церова кория — 1919 г.“
12 История на БКП, С, 1978, с. 213.
13 НЧ „Развитие“ в Церова кория, оп. № 6 — устав на кооперация „Съгласие“ от 1919 г.
14 За единството на комунисти и земеделци в събора на цвеклопроизводителите в Търново на 16 и 17. IX. 1992 г. приживе разказваха Коста В. Кокошков и Петко Загорски.
15 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 7.
16 Каназирев Н., Страници за антифашистката борба в Церова кория. ПА – В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
17 “Огнен път“ — документален сборник на революционното движение в Търновски окръг. В. „Ехо“ (1. XII. 1922, дописка от Васил Мавриков за резултатите от Референдума, с. 152.)
18 Каназирев Ив., „Партийната организация в с. Пчелище“ — материали по работническото и революционното движение в селото. ПА — В. Търново № 504, л. 18.
19 Пак там, вж. № 800, л. 1—4.
20 ДА — В. Търново, № 537, а. е. 21.
21 Ташекманова В., За откриване на партийното знаме 1923 г. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 6.
22 Бъкличаров П., „За преследването на комунисти и земеделци през 1923 г. в Церова кория. ПА — В. Търново, чп. № оп. 1, а. е. 1, л. 3—4.
23 Албум „Безсмъртни имена“ 1902—1944 г. С, 1945 г., с. 88.
24 Николов Д., „За антифашистката дейност на Пенчо Николов“ ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 18—21.
25 Бързаков Ст., „Материали за историята на партията в Церова кория ПА — В. Търново, чп. № 409, оп 1, а. е. 2, л. 1—7.
26 Пак там, № 504, л. 19.
27 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
28 Донев М., „За антифашистката дейност на Стоян Йорданов Донев. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 5, л. 1—6.
29 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
30 Пак там, № 504, л. 23.
31 Пак там, л. 24.
32 Пак там, л. 25.
33 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
34 Каназирев Н., „Страници за антифашистката борба в Церова кория“. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
35 Пак там, № 504, л. 28.
36 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1 — 7.
37 Пак там, № 504, л. 29.
38 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 7.
39 Пак там, № 504, л. 38.
40 “Огнен път“, с. 277. Димо Петров, статия във в. „Ехо“, бр. 216/17. XII. 1930 г. За резултатите на вербовъчната комисия в район с. Капиново.
41 ПА – В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7. Стоян Бързаков, „Материали за историята на партията в Церова кория“.
42 Пак там, л. 6.
43 Каназирев Н., „Страници за антифашистката борба в Церова кория, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
44 Петров Д., „Ще ти тегля куршума и никой няма да види“, в. „Ехо“ 31. V. 1931 г.
45 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
46 Пак там, л. 12.
47 “Огнен път“, с. 331, дописка от Димо Петров във в. „Ехо“ бр. 36/18. И. 1932 г. За проведената конференция на РК на партията в с. Капиново.
48 Пак там, с. 366.
49 Бързаков Ст., „Материали за историята на партията в Церова кория. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
50 Каназирев Н., „Страници за антифашистката борба в Церова кория. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
51 Пак там, л. 9.
52 Пак там, вж. № 504, л. 40.
53 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 3—4.
54 В. „Янтра“, бр. 92/4. IV. 1937 г. В. Търново, дописка от Стефан Савов „Едно мило тържество“.
55 Мичев Д., Й. Коркинов, М. Исусов и колектив: “ Работническото революционно движение във Великотърновски и Габровски окръг. 1891—1971.“ С, 1972, с. 292.
56 Бързаков Ст., „Материали за историята на партията в Церова кория“. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 4.
57 Пак там, л. 5.
58 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 14—17.
59 Балабански Р., „Спомени за антифашистката дейност на партийната група в Церова кория 1941-1944 г. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 16.
60 Пак там, л. 1—7.
61 Пак там, л. 6.
62 Партийната група в Церова кория през периода 1941—44 г. е членувала в партийната организация в с. Пчелище. Инструкции и указания са получавали от Васил Грънчаров и Станка Кършева. Най-редовно са участвували в работата на Районния комитет Пенчо Николов, Никола Каназирев, Иванка Бързакова и Цаню Маринов. (ПА — В. Търново, оп. 1, а. е. 1, л. 2).
63 Маринов Ц.,  “Спомени за антифашистката дейност в Церова кория 1943—1945 г.“, ПА — В. Търново, оп. 1, а. е. 1, л. 26—27.
64 Пак там, вж. № 504, л. 42.
65 Пак там, вж. чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 5—7.
66 Балабански Р., „Спомени за антифашистката дейност на партийната група в Церова кория 1941—1944 г.“, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 14—17.
67 Маринов Ц., „Подпомагане на партизаните с медикамента“, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 26—27.
68 Пак там, л. 9—14.
69 Бързаков Ст., „Автобиография“, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 8—13.
70 Димка Д. Кузева е внучка на Иван Д. Цанов — един от основателите на партийната група през 1900 г. в Церова кория. Същият загинал от белогвардейци във ВОСР в гр. Одеса. Димка е останала от малка без баща. Майката се омъжва втори път в Долна Оряховица. Димка израства при втори баща в непосилен труд. В Долна Оряховица се свързва с прогресивното младежко движение. На 16 години идва в Церова кория да гледа баба си и тук продължава да държи връзка с партийни дейци и ремсисти, като Станка Кършева, братя Грънчарови и др. Укрива нелегални. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 3, л. 8—11.
71 ДА — В. Търново, № 519, а. е. 3, л. 2. Спомени от Михал Паскалев.
72 НЧ „Развитие“ с. Церова кория, оп. № 7, Спомени от Никола Григоров Стойков за партизанската борба на бригада „Г. Бенковски“.
73 Бъкличаров П., „Спомени“. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 3—4.
74 Димов, Д., Констативен протокол за учредяване на РМС в Церова кория, ПА — В. Търново, чп. № 309, оп. 1, а. е. 3, л. 7—9.
75 Маринов Ц., „Спомени за установяването на народнодемократичната власт на ОФ в Церова кория.“ ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 26—27. (Сведения от Ст. Бързаков, Митю Гирджиков и Димка Кузева.)
76 Пак там, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—17.
77 Бързаков Ст., Доклад 80 години читалище „Развитие“ в с. Церова кория. ПА — В. Търново, чп. № 409, о. п. 1, а. е. 6, л. 11—17.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top