2. ИЗГРАЖДАНЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРП (к) И РМС

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

2. ИЗГРАЖДАНЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРП (к) И РМС

От особено значение за процесите по утвърждаване властта на Отечествения фронт е създаването на партийна организация в селото.
 След 9. IX. 1944 година съществуващата партийна група в Церова кория, която е в състава на партийната организация в Пчелище, организира изпълнението на първите мероприятия на народнодемократичната власт, изграждането на отечественофронтовския комитет, избирането на общинската управа.
 На 5 октомври 1944 година в клуба на РМС се учредява организация на БРП (к), в която влизат: д-р Цаню Маринов, Ради Балабански, Стоян Бързаков, Пенчо Николов, Пею Славчев, Иванка П. Бързакова, Пенчо Рачев, Петър Бъкличаров, Коста К. Кокошков, Димитър Гирджиков и Стефан Бъкличаров. За секретар е избран д-р Цаню Маринов12.
 До края на октомври се провежда второто партийно събрание, на което за членове на БРП (к) са избрани Димитър Боянов, Никола П. Кънчев, Пенчо П. Моянов, Димо Ст. Димов, Надежда Балабанска, Никола Колишев и Никола Чаталов, Пею Марков, Иван Мирчев, Панайот Димов, Марин Бонев, Юлия Цуцуманова, Дечо Петров, Иван Спасов, Иван Христов, Иван Донев, Рада Бъкличарова, Стефан Ст. Заев. В ръководството влизат: д-р Цаню Маринов — секретар, Стоян П. Бързаков — агитпроп, Пенчо Николов — отговорник за масовите организации, Иванка П. Бързакова — отговорник за жените, и Петър Бъкличаров. Контролната комисия включва: Коста В. Кокошков, Пенчо Райчев, Стефан Бъкличаров.
 9. IX. 1944 година, след завръщането си от концлагера „Свети врач“, Димо Ст. Димов13 се свързва с Димитър Гирджиков и решават да изградят РМС. На сбирка, която се провежда на 20. IX. 1944 година в дома на Димитър Гирджиков, са поканени младежите: Еленка Пеева, Димка Кузева, Кънчо Петков, Борис Бончев, Михал Стойчев, Надка Пеева, Стойчо Михалев, Денка Иванова, Васил Чаталов и Стефан Терзирадев. От поканените се явяват Димо Ст. Димов, Димитър Гирджиков, Димка Кузева, Еленка Пеева, Борис Бончев, Кънчо Петков и Стефан Терзирадев и учредяват организация на РМС. За секретар е избран Димо Ст. Димов, който изяснява предстоящите задачи да подпомагат БРП (к) и Отечествения фронт за възстановяване на народното стопанство и укрепване на властта. Взема се решение да се иска от кмета помещение за клуб. Дадената от кметството стая за клуб на РМС става същевременно и клуб на БРП (к). (Приложение №9)
 Ремсистите организират сбирки на младежите от селото, на които се изнасят беседи, литературно-музикални програми. До края на септември 1944 година в редовете на РМС влизат: Михал Стойчев, Иван Атанасов, Колю М. Матеев, Стойчо Михалев, Колю Атанасов, Тинка Гюзелева, Иван Йорданов Донев, Цанка Дашкова, Николина Матеева, Иван Свраков, Петко Балканджиев, Любка Недялкова, Стоян Кандиларов, Йордан Пенчев Боянов, Иван Боянов, Колю Трайков, Добри Минчев, Пею Несторов и Димитър Станев. Членовете на РМС се приемат с декларации, в които обещават да изпълняват поставените им задачи, да работят за укрепване на властта на Отечествения фронт, да пазят ремсовата, партийна и държавна тайна14.
 След изграждане на РМС в селото през есента на 1944 г. младежите Иван Йорданов, Димка Кузева и Тинка Гюзелева правят опит да изградят детска организация „Септемврийче“, но не успяват. В началото на януари в Церова кория се завръща студентът Димо Ст. Димов, който заедно с Димка Кузева и Тинка Гюзелева събират ученици от II и III клас и тези, които са завършили прогимназия и не учат никъде. Подготвят пиесата „Кой изяде сладкото?“, която има голям успех. Самодейността сплотява децата и се учредява организация „Септемврийче“ на териториален признак. Учредители са децата: Михал Кънчев, Цанка Попова, Тотка Маринова, Роза П. Цанова, Розка Бързакова, Марин П. Кънчев, Никола Н. Цонев, Марийка Ганчева, Соня Маринова, Гица Терзирадева, Михал Пенчев, Катерина Панайотова, Никола Милков, Радка Чаталова, Мария Първанова, Митю Бъкличаров, Йордан Ив. Кокошков и Васил Парнов15. За ръководители се избират Димо Ст. Димов, Димка Кузева и Тинка Гюзелева16.
 Организацията „Септемврийче“ на териториален признак просъществува две години. В края на 1946 година тя се изгражда в училището с пионерски ръководители Славка Войникова и Петър Хитев. За пръв председател е избран Никола Николов Цонев17.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top