БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 Каназирев Н., Страници за антифашистката борба в Церова кория, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 9—14.
2 Девети септември 1944 г. завари Никола Колишев безпартиен. След изясняване на някои въпроси от миналото му го приемат за член на БЗНС и като такъв е избран за председател на Отечествения фронт. По-късно влиза в редовете на партията и е избран за секретар на партийната организация в селото. (ДА — В. Търново, ф. 250 к, оп. 1, а. е. 1, л. 1)
3 ДА — В. Търново, ф. № 1535, оп. 1, рд-01, Протокол на ОФ (13. IX. 44 г.)
4 Пак там, л. 2.
5 Бързаков, Ст., Материали за историята на партията в Церова кория. ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
6 ДА — В. Търново, № 525, а. е. 9, л. 1.
7 Пак там, № 535, а. е. 28, л. 1—2.
8 На 18 март 1945 г. се провежда годишно събрание на кооперация „Единство“. Получава се писмо в Българската земеделска банка (БЗКП) — Търново, в което се дават указания да се изберат добри отечественофронтовци, като се отстранят представителите на опозицията. На събранието Коста Ст. Славчев се изказва, че членовете на БРП(к) не могат да бъдат избирани, защото не са членове на банката. В резултат на това се избира същата управа. Прави се възражение до БЗКБ — Търново, провежда се ново събрание, което избира нова управа и представителство на партията. (ДА — В. Търново, ф. №1535, рд-01, а. е. 1.)
9 Пак там, л. 18.
10 Пак там, Протокол на ОФ /24. III. 1945.
11 Пак там, Протокол на ОФ /24. V. 1945.
12 ПА — В. Търново, ф. 575, оп. 1, а. е.3, л. 1. Изграждане на партийна организация в селото — 5 октомври 1944 г.
13 Димо Ст. Димов е роден в СССР в семейството на баща българин и майка рускиня. Идва в България на 17-годишна възраст. Под влияние на ВЛКСМ той застава на страната на прогресивното движение, за което от 15 март 1944 г. е изпратен във военнотрудов концлагер „Св. Врач“.
14 ПА — В. Търново, чп, № 409, оп. 1, а. е. 4, л. 2—9.
15 Пак там, а. е. 3, л. 8—11.
16 Димо Ст. Димов заминава да продължи образованието си, а за пионерски ръководителки остават Димка Д. Кузева и Тинка Гюзелева. На 20 октомври 1945 г. те са изпратени да учат в партийната школа в Търново за пионерски ръководителки. ДА — В. Търново, ф. № 1535, оп. 1, рд-01, а. е. 6.
17 Пак там.
18 Пак там, ф. № 1535, кп-01, а. е. 6, л. 32. Женското дружество.
19 Пак там, л. 33.
20 Пак там, л. 35.
21 Димитров Г., Мисли и афоризми, С, 1985 г., с. 45.
22 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
23 ДА— В. Търново, ф. № 1535, оп. 01, а. е. 3, л. 19. Посрещане на югославските деца.
24 Маринов Ц., ПА, В. Търново ч. п. 409
25 Маринов, Ц., Спомени за антифашистката борба в Церова кория, ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, л. 26—27.
26 Пак там, а. е. 2, л. 1—7.
27 Исусов, М., Политически партии в България 1944—1948 г. С, 1978 г., с. 165—166.
28 На заседанието присъствуват от БРП (к) — Пенчо Николов, Стоян Бързаков, Никола Колишев и Стефан Бъкличаров. От БЗНС — Петко Загорски. Отсъствуват Марин Иванов, Христо Велчев, Петър Стойчев и Иванка Бързакова. ДА — В. Търново, ф. № 1535, оп. 01, а. е. 4.
29 Пак там, л. 4—5.
30 Пак там, № 1535, оп. 01, а. е. 6, л. 5—6.
31 Пак там, л. 7.
32 Пак там.
33 Пак там, л. 9.
34 Пак там, а. е. 4, л. 4—5.
35 ПА — Плевен, ф. 1, оп. 3, а. е. 32, л. 11.
36 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 1—7.
37 Па — В. Търново, чп № 575, оп. 1, а. е. 3, л. 10.
38 ПА — Плевен, ф. 4, оп. 1, а. е. 85, л. 10.
39 ПА — В. Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 2, л. 1—7.
40 Еленка Пеева Ковачева е родена в СССР от баща българин и майка рускиня. Под влияние на комсомолската младеж в СССР в нея още като дете се оформят комунистически убеждения. Преди 9 септември тя работи при Иванка Бързакова — член на Районния комитет на РМС, и там Еленка застава на страната на прогресивната младеж. След девети септември участвува в учредяването на РМС, където активно работи. Една от първите бригадирки в националния бригадирски обект Перник-Волуяк. ДА — В. Търново, № 5441, а. е. 28.
41 ДА — В. Търново, ф. № 1535, оп. 6, кп-01, л. 15.
42 Пак там, л. 16.
43 Пак там, л. 17.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top