2. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

2. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

След 9. IX. 1944 година се разкрива пътят за коренен прелом и в образованието. Започва всенародно движение за ликвидиране на неграмотността. По-голяма е взискателността към образователния процес, по-активна е извънкласната работа на учителите. Водят се сказки и беседи с родителите и специализирани кръжоци с учениците. През есента на 1945 година в училището се изгражда дружество „Септемврийче“ с пионерски ръководители Петър Хитов и Славка Маринова.
 Обновлението във всички области на обществено-политическия, икономическия и духовния живот на страната дава силен тласък и в развитието на образованието. Излезлите през 1956 година закон „За по-тясна връзка на училището с живота“ и през 1963 година „Закон за задължителното осмокласно образование“ засилват процесите по преустройството на образователната система. Юлският пленум на ЦК на БКП от 1969 година поставя нови жалони в по-нататъшното развитие. През 1969 година на общоселско събрание отдел „Просвета“ при Окр. НС — Велико Търново обявява училището за първенец и предлага да носи името „Петко Рачов Славейков“. И днес училището носи това име.
 В духа на новите изисквания учителският колектив открива ученически занимални, осигуряват се допълнителни учебни пособия. През този период ползотворна е работата на директора Иван Минчев, на учителите Стефка Бъкличарова, Весела Дечева, Петър Петров и Стефка Попова. От 1 септември 1976 за директор е назначен Стефан Костов Славчев, който проявява упоритост и последователност за преустройство и интензификация на учебно-възпитателния процес. Изгражда се много добра материална база с всички необходими учебно-технически средства и пособия. Успехи се постигат в трудовото възпитание и професионалното ориентиране на децата. Установява се постоянна връзка с комплексната бригада на ДЗС, където в определени дни децата работят и усвояват трудовия процес. Създават се и кръжоци по животновъдство.
 Поставя се въпросът да започне подготовка за обучаване на младото поколение в духа на изискванията на съвремието. Учителският колектив набелязва нови задачи за усъвършенствуване на образователния процес и възпитанието на децата. Освен учебните дисциплини многобройни са и извънкласните форми. Пионерите участвуват в движението „Знаме на мира“, в кръжока „Изучи историята на своя край“, празниците „Жизненост и смях“, възстановяването на старите обичаи и много други. Учениците и учителите активно се включват в художествената самодейност. Главен организатор е учителката по литература Димитринка Хр. Донева. С подготвения през 1984 година рецитал „Искри от септемврийски огън“ самодейният състав спечели първо място в окръга. Играят се и пиесите „Снежанка“ и „Кой открадна торбата на дядо Мраз?“ Изгражда се пионерски хор, който участвува на прегледа в с. Ресен. Танцовият състав се класира на първо място на прегледите във Велико Търново. На 1 декември 1984 година в Церова кория се чествуват 200 години просветно дело и 140 години обществено училище със светски начин на обучение. За големите си заслуги в развитието на просветното дело училището е наградено с Указ на Държавния съвет на НРБ с орден „Кирил и Методий“ — I степен и 10 000 лева. Наградите се връчват от министъра на просветата Александър Фол, който присъствува на тържеството и поздрави учителския колектив с успехите.6
 Едно от най-важните условия за осъществяване на пълноценен учебно-възпитателен процес в училище е добрата материална база. Училищното ръководство и кметството са полагали постоянни грижи за нейното обогатяване и усъвършенствуване. Като резултат училището днес разполага с всички учебно-технически средства и пособия. Разшири се училищната сграда, което даде възможност за откриване на нови научно-методически и технически кабинети. Днес в училището в Церова кория учат 100 ученици от селата Пчелище, Капиново, Миндя и Церова кория.
 Заради богатата си и разнообразна дейност, за образцовата си чистота и ред през м. юни 1988 година училището отново стана първенец и беше обявено за образцово. Неговите възпитаници допринесоха много за възхода на нова България. Голяма част от тях са ръководители на стопанския и духовен живот в страната7.
 От селото 55 души са завършили висше образование. От тях: икономика — 9, инженерство — 10, архитектура — 7, българска филология — 6, руска филология — 2, история — 3, медицина — 3, ветеринарна медицина — 2, право — 1, агрономство и фармация — по 2, военно образование — 5. (Приложение № 5)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top