4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Церова кория е едно от средно големите български села, разположено в предбалкански район. Масовото гурбетчийско градинарство на жителите допринася за икономическото му издигане и дава възможност да се достигне едно по-високо образование и култура на населението. Събужда буден и инициативен дух, който ги прави съпричастни на големи и важни събития в нашата история.
 В този смисъл може да се каже, че Церова кория има свой принос в борбата за църковна независимост, националноосвободителното движение и в борбата против капитализма и фашизма.
 И днес много церовокорийчани работят на различни места в страната като високообразовани и изтъкнати партийни и държавни дейци, които допринасят за развитието на съвременното общество.
 Под влиянието на настъпилите промени в българското село и в Церова кория настъпиха изменения в социално-икономическото развитие и демографския състав. Макар и населението да е намаляло, селото е център на Колективното земеделско стопанство, което обхваща няколко села и дава ценен принос в производството на селскостопански произведения.
 То е запазило своя архитектурен облик, който непрекъснато се усъвършенствува и разширява. Водоснабден е всеки дом, асфалтират се улиците, строи се разширение на училищната сграда, проектират се нови обекти.
 Със своята красива природа, здрав климат, обидна вода и тишина Церова кория е здравен център с психиатрична болница, в която се лекуват над 360 души. Селото е вилна зона на Велико Търново, място за отдих и почивка.
 Днес жителите на Церова кория могат да се гордеят с богатото историческо минало на селото и със своя принос в развитието на икономическия и духовен живот в страната. Това ни задължава да отдадем своите сили, умения и знания в подкрепа на преобразованията, които се извършват в съвременното общество. Да възпитаваме подрастващото поколение в патриотизъм и любов към родния край и отечеството, за да бъдат достойни потомци на своите деди.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top