„Из миналото на Церова кория“ – Цанка Съчкова

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

ЦАНКА СЪЧКОВА
ИЗ МИНАЛОТО НА ЦЕРОВА КОРИЯ

tserova_koriq_cover

Цанка Петрова Съчкова е родена на 15 ноември 1924 година в село Церова кория, Великотърновско. Завършила е висше образование — история. Автор е на три книги:

 1. „Движението на жените в Дряново и Дряновския край“
 2. „Два века българо-руски отношения в град Дряново“
 3. „Из историческото минало на Церова кория
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

I. ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА СЕЛОТО ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА, СРЕДНОВЕКОВИЕТО И ПЪРВИТЕ СТОЛЕТИЯ НА РОБСТВОТО

 1. АНТИЧНО СЕЛИЩЕ
 2. СРЕДНОВЕКОВНО СЕЛИЩЕ
 3. ПЪРВИТЕ СТОЛЕТИЯ НА ТУРСКОТО РОБСТВО — СЕЛО ЧЕРНОВЕЦ
 4. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПЪРВОТО ТЪРНОВСКО ВЪСТАНИЕ — ЦЕРОВА КОРИЯ
 5. ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ В КРАЯ НА XVII ВЕК
 6. БЕЛЕЖКИ

II. ЦЕРОВА КОРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ XVIII —XIX в.

 1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО
 2. КЪРДЖАЛИЙСКИ НАБЕЗИ НАД ЦЕРОВА КОРИЯ
 3. ЦЪРКОВНО ДЕЛО
 4. ПРОСВЕТНО ДЕЛО ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1877 ГОДИНА
 5. КНИЖНИНА
 6. БЕЛЕЖКИ

III. УЧАСТИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЦЕРОВА КОРИЯ В НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ

 1. ХАЙДУШКО ДВИЖЕНИЕ
 2. ЧЕТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
 3. ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ЦЕРОВА КОРИЯ
 4. АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА
 5. ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЦЕРОВА КОРИЯ 28 ЮНИ (10 ЮЛИ) 1877 ГОДИНА
 6. БЕЛЕЖКИ

IV. ЦЕРОВА КОРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

 1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО
 2. ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
 3. ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
 4. ДУХОВЕН ЖИВОТ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО — ОСНОВАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“
 5. БЕЛЕЖКИ

V. ПРОНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ В СЕЛОТО ДО ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ — 1917 ГОДИНА

 1. ПРОНИКВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ И ОСНОВАВАНЕ ГРУПА НА БРСДП — 1900 ГОДИНА
 2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА ГРУПА — БРСДП (т. с.) — 1913 ГОДИНА И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ВОЙНИТЕ
 3. БЕЛЕЖКИ

VI. БОРБАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ СЕЛОТО СРЕЩУ КАПИТАЛИЗМА И ФАШИЗМА 1918—1944 ГОДИНА

 1. ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА СЛЕД ВОЙНИТЕ И ВЛИЯНИЕТО НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ
 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1918—1923 ГОДИНА
 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА БЗНС И УЧАСТИЕТО МУ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СЕЛОТО
 4. РЕВОЛЮЦИОННОТО ДВИЖЕНИЕ В ЦЕРОВА КОРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА 1929—1934 ГОДИНА
 5. УЧАСТИЕ НА ЦЕРОВА КОРИЯ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА (1941—1944 ГОДИНА)
 6. ДУХОВЕН ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918—1944 г.)
 7. БЕЛЕЖКИ

VII. УТВЪРЖДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ВЛАСТТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. ПОСРЕЩАНЕ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ
 2. ИЗГРАЖДАНЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРП (к) И РМС
 3. МАСОВИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЗНС
 4. УЧАСТИЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
 5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. БОРБИ С НАДИГАЩАТА СЕ ОПОЗИЦИЯ
 6. БЕЛЕЖКИ

VIII. ИКОНОМИЧЕСКО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 г.

 1. ОСНОВНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 2. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 3. КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ
 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 5. БЕЛЕЖКИ

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ

 1. БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПО-ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ ОТ СЕЛО ЦЕРОВА КОРИЯ
 2. СПИСЪЦИ НА ВИДНИ ДУХОВНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ
 3. СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАЛИ В УЧИЛИЩЕТО В ЦЕРОВА КОРИЯ ОТ 1784—1944 ГОДИНА
 4. СПИСЪК НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ В ЦЕРОВА КОРИЯ
 5. СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА ЦЕРОВА КОРИЯ
 6. СПИСЪК НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ В с. ЦЕРОВА КОРИЯ — ВЕЛИКОТЪРНОВСКО
 7. СПИСЪК РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В с. ЦЕРОВА КОРИЯ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО
 8. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944—1945 ГОДИНА ОТ с. ЦЕРОВА КОРИЯ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО
 9. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДРУЖБА В С. ЦЕРОВА КОРИЯ КЪМ 24 МАЙ 1945 ГОДИНА
 10. СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ НА КООПЕРАТИВНОТО СДРУЖЕНИЕ „СЪГЛАСИЕ“ ОТ 1919 Г.
 11. ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЦЕРОВА КОРИЯ, РАБОТЕЩИ В РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА
 12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕДНА ГРАДИНАРСКА КОМПАНИЯ (ТАЙФА)
 13. БЕЛЕЖКИ

X. ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ

 1. МАТЕРИАЛЕН БИТ И КУЛТУРА
 2. НАРОДНА НОСИЯ
 3. СВАТБЕНИ ОБРЕДИ
 4. СТАРИ НАРОДНИ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ
 5. ПОВЕРИЯ И ВЯРВАНИЯ
 6. БЕЛЕЖКИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top